TƯ VẤN
THU PHÍ
Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
 •  (*)

 •  (*)

 •  

 •  

 

Tổng quan về các chỉ số Phân tích kỹ thuật (PTKT)

Cập nhật: 27/06/2018 10:45 - Lượt xem: 348

Mi chỉ số phân tích kỹ thut trong bài viết này đu có gtrị sdng riêng. Do đó, srt ít khi NĐT phi dùng c14 chỉ số cùng mt lúc trong biu đphân tích ca mình. Các chuyên gia phân tích gi đ

Nhtănng khả năng thàncôntrong vic sử dng các chỉ số kỹ thut, NĐTchỉ nên sử dnmhohachỉ số mà quý vị quedùnnht vàádntronbiđồ phâtích. Như vy sẽlobỏ được yếu tố nhiu” từ viádnquá nhiu cáchỉ s

Khxáđnh các chỉ số kỹ thuđưa vàbiđquý vị chỉ nên lchn mt chỉ số troncánhóm chỉ số saunhóm chỉ số xhướngiánhóm chỉ số dađngiá.

3.1 Nhóm Ch sXu hưng G
Nhóm chỉ số này cho biết xu ng ca gcphiếu, đi lên hay đi xung và không bgiới hn bởi khong giao đng nào. Tuy nhiên, trong mt ngày giao dịch cthể thì giá cphiếu snm trong khong giao đng ca biên đgiao đng cho phép. Do các chỉ số về xu ng biến đng gdịch chuyn cùng chiu với sự biến đng ca gcphiếu, các chsnày thưng được vphía trên biu đgiá cổ phiếu. Có 4 chsố xu ng biến đng giá quan trng mà quý vị nên áp dng:

Đưng Trung bình Trượt Gin đơn: Simple Moving Averages (SMA)
Đưng Trung bình Trượt Cp số nhân: Exponential Moving Averages (“EMA)
Chỉ số Biên độ Biến đng Giá: Bollinger Bands
Chỉ số Báo hiu Giá đo chiu: Parabolic SAR (PSAR)

3.2 Nhóm Ch số Dao đng Giá
Nhóm chsnày dch chuyn lên xung trong mt biên đnht đinh da trên sự biến đng ca gcphiếu. Do các chdao đng giá kng dịch chuyn cùng hướng với giá chng khoán nên chúng thường được trình y phía dưi biu đgiá chng khoán. Có 6 chỉ số dao đng gthông dng:

Chỉ số Lưu lưng Tin: Money Flow Index (MFI)
Trung bình Trượt Hi tvà Phân kỳ: Moving Average Convergence and Divergence (MACD)
Chỉ số Tỷ lThay đi Giá: Rate of Change (ROC)
Chỉ số Sc mnh Tương đi: Relative Strengh Index (RSI)
Chỉ số Stochatic Chm và Nhanh
Chỉ số Williams %R

3.3 Nhóm Ch sdựa trên Khi lưng
Không ging như nhóm chỉ số xu hướng giá và chỉ số dao đng giá, thay vì dựa trên giá chng khoán, các chsnày được xây dựng da trên khối lượng giao dịch. Do đó, các chỉ số y tng được trình bày phía dưới biu đgiá. Có 2 chỉ số thông dng dựa trên khi lượng giao dịch:
Khối lượng
Khối lượng + Trung bình tt

Sản phẩm Tư vấn- Nhận ngay LIST Cổ Phiếu chiến lược tuần
- Bỏ túi ấn phẩm quý và File KQKD của hơn 800 DN trên sàn
- Tham gia Room VIP tư vấn 24/7
- Kiếm lời với Robot phái sinh
- Nhận ưu đãi cho khóa học chứng khoán A->Z
- Đào tạo phương pháp đầu tư tăng trưởng TVI 

Tham khảo các gói tại đây

>>>> Chọn gói tư vấn:
 • Gói đăng ký (*)

 •  (*)

 •  (*)

 • Email (*)

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
 •  (*)

 •  (*)

 • Email thường dùng (*)