VPB: Hồi phục mạnh mẽ trong năm 2020

VPB: Hồi phục mạnh mẽ trong năm 2020

Lượt xem: 287
  •  

Tin cập nhật

Gần đây chúng tôi đã tham dự cuộc họp với VPB và sau đây là những ý chính rút ra từ sự kiện:

Kết quả năm 2019. Trên cơ sở hợp nhất, VPB đạt 10.334 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 12,3% YoY và hoàn thành 109% kế hoạch năm. Nếu không bao gồm thu nhập bất thường từ AIA năm 2018, lợi nhuận trước thuế cả năm đã tăng 23,9% YoY. Ngân hàng đã tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC, giảm đáng kể gánh nặng lên lợi suất hoạt động và kết quả kinh doanh trong tương lai.

Trên cơ sở báo cáo tài chính riêng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ và FeCredit tương ứng đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (+ 14,9% YoY và + 38,2% YoY nếu không bao gồm khoản phí độc quyền từ AIA năm 2018) và 4,5 nghìn tỷ đồng (+ 9,3% YoY).

Tuân thủ ICAAP. VPB đã hoàn thành việc tuân thủ ICAAP (Trụ cột 2 của Basel II) và gần đây đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Với kết quả này, VPB trở thành ngân hàng thứ ba trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hoàn thành việc tuân thủ cả 3 trụ cột của Basel II.

Kế hoạch năm 2020. Ngân hàng mẹ đặt mục tiêu tăng trưởng +15% YoY về quy mô (tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng tài sản) và tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 25-30% YoY. Động lực tăng trưởng là nhờ thúc đẩy hoạt động ngân hàng giao dịch, các sản phẩm cho vay cốt lõi, và chiến lược ngân hàng mở. Gánh nặng dự phòng giảm bớt và chi phí huy động giảm ~50 bps sẽ góp phần hỗ trợ lợi nhuận ròng của ngân hàng. Điều này là nhờ CASA cải thiện, đa dạng hóa nguồn vốn huy động và có thể tận dụng tốt hơn nguồn tiền gửi ngắn hạn, do tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung và dài hạn hiện tại chỉ ở mức 27,9%. Mặc dù chưa công bố con số cụ thể liên quan đến kế hoạch lợi nhuận năm 2020, FeCredit có tiết lộ dư nợ cho vay khoảng 70 nghìn tỷ đồng (+ 15,5% YoY).

Sự kiện IPO của FeCredit. Công ty vẫn đang thảo luận về việc IPO hay chuyển nhượng cổ phần cho đối tác chiến lược của FeCredit. Tuy nhiên, một điều rõ ràng là trong cả hai kịch bản, VPB vẫn sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu trên 51% tại FeCredit. Ban lãnh đạo cho biết công ty đang chờ phê duyệt và kỳ vọng kế hoạch sẽ thực hiện trong năm nay.

Tác động

Chúng tôi cho rằng việc hoàn thành triển khai ICAAP là một yếu tố tích cực cho hoạt động của ngân hàng năm 2020, giúp VPB có thể xin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp hạn mức tín dụng cao hơn. Năm 2020, chúng tôi điều chỉnh các ước tính về lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 12,8 nghìn tỷ đồng (+ 23,6% YoY), trong đó 7,6 nghìn tỷ đồng (+30,9% YoY) từ ngân hàng mẹ và 5,1 nghìn tỷ đồng (+14% YoY) từ FeCredit.

Khuyến nghị

Chúng tôi ước tính kết quả kinh doanh ngân hàng mẹ năm 2020 tốt hơn dự báo trước đây dựa trên kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cao hơn và khả năng mở rộng NIM, chúng tôi áp dụng PB mục tiêu là 1,25 lần (so với 1,20 lần ở báo cáo trước) với ROE ước tính ​​là 18,5%. Đối với FeCredit, chúng tôi áp dụng phương pháp định giá thu nhập còn lại và phương pháp PB cho kết quả PB tương ứng là 1,83x. Trên cơ sở hợp nhất, giá mục tiêu cho năm 2020 và 2021 đối với VPB là 28.900 đồng và 33.200 đồng. Do giá cổ phiếu đã tăng đáng kể kể từ báo cáo trước đó của chúng tôi (+42%) và thấp hơn 2,1% so với giá mục tiêu năm 2020, chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị thành PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG. Dự báo và định giá kể trên chưa tính đến bất kỳ tác động liên quan đến việc bán FeCredit trong tương lai. Giả sử việc bán FeCredit sẽ thực hiện ở mức PB từ 2 đến 4x, giá mục tiêu của VPB có thể cao hơn khoảng 1-30% so với giá mục tiêu hiện tại của chúng tôi.

Yếu tố tác động tăng đến cổ phiếu: IPO FeCredit thành công; phát hành cổ phiếu cho các đối tác chiến lược

Rủi ro giảm giá: tỷ lệ nợ xấu tăng đột biến; NHNN cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng thấp hơn dự kiến​​

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo