TPB: Dự báo áp lực chi phí dự phòng giảm trong năm 2021

TPB: Dự báo áp lực chi phí dự phòng giảm trong năm 2021

Lượt xem: 158
  •  

• Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 34,6% lên 41.600 đồng/CP và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho TPB.

• Mức tăng giá mục tiêu của chúng tôi là do định giá cao hơn được tạo ra theo phương pháp thu nhập thặng dư dựa trên mức tăng trung bình 19,8% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2021-2025 và P/B mục tiêu của chúng tôi tăng lên 1,65 lần từ 1,55 lần.

• Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2021-2025 cao hơn của chúng tôi được củng cố bởi mức tăng trung bình 8,6% trong dư nợ tín dụng so với dự báo trước đó của chúng tôi dựa trên cập nhật mô hình tăng vốn của chúng tôi trong năm 2021. Mức tăng này cũng được thúc đẩy bởi mức giảm tổng cộng 13,4% và 27,6% trong chi phí dự phòng và chi phí HĐKD (OPEX)

• ROE và ROA dự báo năm 2021 của chúng tôi lần lượt là 21,4% và 2,00% so với mức trung vị của các công ty cùng ngành là 19,5% và 1,58%. Do đó, chúng tôi cho rằng định giá của TPB là hấp dẫn với P/B năm 2021 là 1,66 lần so với mức trung vị của các ngân hàng khác củng quy mô.

• Rủi ro: Rủi ro cạnh tranh có thể kìm hãm tăng trưởng của tỷ lệ CASA ngày càng tăng; Dịch COVID-19 kéo dài có thể (1) yêu cầu các biện pháp hỗ trợ tiếp tục cho khách hàng làm giảm tỷ lệ NIM và (2) dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến; việc không hoàn thành kế hoạch tăng vốn đang thực hiện sẽ ảnh hưởng đến giả định tăng trưởng tín dụng của chúng tôi trong giai đoạn dự báo.

Các khoản cho vay tái cơ cấu tại TPB giảm mạnh trong quý 1/2021, giảm bớt gánh nặng cho các khoản nợ xấu tiềm năng. Vào cuối năm 2020, các khoản cho vay tái cơ cấu theo TT01 của TPB’s trên tổng dư nợ cao đứng thứ hai trong số các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi đạt mức 5,0% tổng dư nợ vay so với mức trung bình của các ngân hàng tương ứng là 1,0%. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy con số này giảm mạnh vào cuối quý 1/2021 xuống 0,96%, điều này làm giảm bớt lo ngại của chúng tôi rằng TPB có thể phải ghi nhận chi phí dự phòng lớn liên quan đến các khoản vay được cơ cấu theo TT01 so với cập nhật trước đó của chúng tôi. Mức giảm trong các khoản vay được tái cơ cấu - cùng với việc giãn tiến độ trích lập dự phòng theo yêu cầu của TT03 - khiến chúng tôi giảm tỷ lệ nợ xấu dự báo 50 điểm cơ bản xuống 1,3% so với 1,85% trước đó và cắt giảm 9,1% dự báo chi phí dự phòng cho năm 2021. Nếu các gián đoạn kinh tế do dịch COVID-19 không vượt quá dự báo của chúng tôi, chúng tôi không kỳ vọng có thêm các rủi ro liên quan đến các khoản vay tái cơ cấu tại TPB.

Chúng tôi duy trì tăng trưởng tín dụng dự phóng năm 2021 ở mức 26% và tăng trưởng tín dụng năm 2022/2023 lên 25%/22%. Mặc dù hạn mức tín dụng tăng trưởng ban đầu năm 2021 đối với TPB là 11,5%, nhưng chúng tôi tin rằng ngân hàng có thể sẽ nhận được khoản tăng trưởng tín dụng bổ sung vào cuối năm 2021 để đạt mức tăng trưởng tín dụng 26% cho cả năm 2021. Lý do của chúng tôi cho điều này là vì (1 ) Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 của Chính phủ là 6% sẽ tạo nên tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ cho năm 2021 và (2) vì chúng tôi ước tính rằng mục tiêu tăng trưởng tín dụng 26,0% là khả thi với hệ số CAR cao hiện tại của TPB là 12,95%. Tại ĐHCĐ gần đây của TPB, Tổng Giám đốc ngân hàng cho biết đã đạt mức tăng trưởng tín dụng gần 7% tính đến ngày 23 tháng 4 năm 2021. Ngoài ra, chúng tôi tin rằng kế hoạch tăng vốn được đưa ra tại ĐHCĐ để phát hành 100 triệu cổ phiếu mới sẽ hỗ trợ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ hơn cho TPB trong trung hạn; do đó, chúng tôi nâng tăng trưởng tín dụng 2022/2023 lên 25%/22% so với dự báo tương ứng trước đó của chúng tôi là 20%/17%.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo