PC1: Cập nhật KQKD 6T2021 sau kiểm toán

PC1: Cập nhật KQKD 6T2021 sau kiểm toán

Lượt xem: 163
  •  

• Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) 6 tháng đầu năm 2021 sau kiểm toán của PC1 tăng lên 406 tỷ đồng (+90% so với cùng kỳ), so với mức 209 tỷ đồng trước kiểm toán. Điều này phần lớn do khoản lãi đánh giá lại (trước thuế) là 262 tỷ đồng từ khoản đầu tư của PC1 vào CTCP Khoáng sản Tấn Phát. Khoản lãi này phản ánh chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá mua cổ phần tại CTCP Khoáng sản Tấn Phát khi PC1 tăng tỷ lệ sở hữu từ 33,9% (Q1/2021) lên 57,3% (Q2/2021). Khoản lãi do đánh giá lại này ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nhưng nhà đầu tư lưu ý đây là một khoản mục phi tiền mặt & khoản này sẽ không ảnh hưởng đến dòng tiền cũng như giá mục tiêu theo phương pháp DCF của chúng tôi.

• Nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường 262 tỷ đồng trước thuế (209 tỷ đồng sau thuế) nói trên, NPATMI điều chỉnh trong 6T2021 giảm 8% so với cùng kỳ, sát với kỳ vọng của chúng tôi. NPATMI giảm nhẹ là do không có doanh thu bán dự án bất động sản được ghi nhận trong năm 2021.

• Khi chúng tôi tính đến khoản lãi bất thường này, ước tính NPATMI năm 2021 sẽ tăng lên 627 tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ) so với ước tính trước đó của chúng tôi là 417 tỷ đồng (-17% so với cùng kỳ).

• Kể từ báo cáo ngày 14/6/2021 tại đây, giá cổ phiếu đã tăng 34%. Do PC1 đã vượt giá mục tiêu 1 năm là 32.900 đồng, nên chúng tôi hạ khuyến nghị cổ phiếu từ Khả quan xuống TRUNG LẬP.

Nguồn: SSI

×
tvi logo