OCB: Tăng trưởng phục hồi

OCB: Tăng trưởng phục hồi

Lượt xem: 363
  •  

Kết quả kinh doanh của OCB trái ngược với hầu hết các ngân hàng niêm yết khác. Trong khi toàn hệ thống đạt tăng trưởng đáng kể trong Q2/2021 nhờ tăng NIM, OCB có NIM giảm -16 bps so với cùng kỳ đạt 3,8%. Mặc dù vậy, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng tốt +28% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thu nhập ngoài lãi mạnh mẽ (+70% YoY) từ mức nền thấp trong Q2/2020 và chi phí tín dụng giảm một nửa (0,85% so với 1,49% trong Q2/2020) đã giúp tăng trưởng lợi nhuận đạt +83% YoY (so với chỉ 15% YoY trong Q1/2021). Trong 6T2021, lợi nhuận trước thuế đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (+43% YoY), phù hợp với ước tính của chúng tôi. Do đó, chúng tôi giữ nguyên dự báo LNTT 2021 và 2022 là 5,5 nghìn tỷ đồng (+25% YoY) và 6,6 nghìn tỷ đồng (+20% YoY).

OCB đặt kế hoạch phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP và thêm 70 triệu cổ phiếu thông qua phát hành riêng lẻ trong thời gian tới. Ngân hàng đang đàm phán với một số nhà đầu tư về phát hành riêng lẻ và kỳ vọng có thể hoàn tất đàm phán trong tháng 9/2021. Sau khi phát hành, chúng tôi ước tính CAR của OCB sẽ cải thiện lên ~14%, nhưng ROAE có thể giảm còn 21% trong 2021 và 20% trong 2022 (so với 22,4% và 21,6% trước phát hành).

Giá mục tiêu đối với OCB là 27.800 đồng/cp dựa trên PB mục tiêu sau phát hành là 1,5x, tương ứng tiềm năng tăng giá 13%. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị Khả quan đối với cổ phiếu OCB.

Kết quả kinh doanh của OCB

Cho vay bán lẻ là động lực tăng trưởng dư nợ cho vay. Tổng tín dụng tại thời điểm cuối tháng 6/2021 là 96,2 nghìn tỷ đồng (+7,1% YTD hay 22,6% YoY). Trong khi động lực tăng trưởng tín dụng Q1/2021 là từ cho vay khách hàng doanh nghiệp, động lực tăng trưởng quý này đến từ khách hàng cá nhân (+2 nghìn tỷ đồng hay +6,6% QoQ). Mảng “ComB” (tài chính tiêu dùng của OCB) cũng tăng thêm 1 nghìn tỷ đồng hay +55% QoQ. Trong khi đó, cho vay khách hàng doanh nghiệp hầu như không đổi so với quý trước.

NIM ảm đạm ở mức 3,8%. Mặc dù tỷ trong cho vay bán lẻ cải thiện so với Q1/2021, NIM của ngân hàng chỉ tăng 1 bps QoQ và giảm -16 bps YoY. Điều này có thể do 2 yếu tố sau:

• Thay đổi cơ cấu tài sản. OCB được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng ban đầu là 6,5% và kỳ vọng có thể được nới room tín dụng trong tháng 7. Do đó, Ngân hàng đã tăng mức tiền gửi (+10,4% YTD) để chuẩn bị sẵn nguồn vốn phục vụ mở rộng hoạt động cho vay khi có room tín dụng mới. Tỷ lệ LDR thuần giảm còn 83,8% (so với 86,6% tại thời điểm cuối 2020), ảnh hưởng tiêu cực đến NIM.

• Tùy chỉnh sản phẩm cho vay. Theo Ngân hàng, sản phẩm cho vay mua nhà của OCB khác với các ngân hàng khác ở chỗ lãi và khoản vay không chia đều theo tháng mà thay đổi theo mức thu nhập của người vay. Do đó, người vay có thể trả ít hơn trong giai đoạn đầu khoản vay khi thu nhập của họ còn thấp nhưng trả nhiều hơn vào giai đoạn cuối. Điều này có thể khiến lợi suất cho vay trung bình thấp trong hiện tại. Lợi suất cho vay trung bình của OCB là 10,3% trong Q2/2021 (+1 bps QoQ và – 72 bps YoY).

Thu nhập ngoài lãi đạt tăng trưởng mạnh 70% YoY từ cơ sở thấp trong Q2/2020. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ (NFI) và lãi kinh doanh trái phiếu Chính phủ là hai mảng đóng góp chính vào thu nhập ngoài lãi khác.

• Tăng trưởng cao tất cả các cấu thành trong lãi thuần hoạt động dịch vụ (NFI) (+22% YoY). Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 224 tỷ đồng trong Q2/2021, bao gồm dịch vụ thanh toán (8% tổng NFI), dịch vụ tư vấn (26% tổng NFI), bancassurance (49%), quản lý tài sản (9%) và dịch vụ thẻ (7%). Tất cả hoạt động đạt tăng trưởng cao từ mức nền thấp của 2020. Thu nhập từ Bancassurance và dịch vụ tư vấn đạt 125 tỷ đồng (81% YoY) và 39 tỷ đồng (cao gấp 5-6 lần so với Q2/2020). Phí thanh toán cũng tăng +50% YoY nhờ số lượng giao dịch tăng. Số lượng giao dịch trên OMNI đã tăng 30% từ khi bắt đầu làn sóng Covid-19 lần thứ tư. Số lượng giao dịch và giá trị giao dịch trên OMNI tăng 105% và 154% so với cùng kỳ. Ngân hàng sẽ tạo marketplace trên OMNI kết nối giao dịch thanh toán và mua hàng hóa, tiến thêm một bước tới mục tiêu đa dạng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ.

• Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ tăng 130% YoY đạt 331 tỷ đồng. OCB là một trong những nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ. Chiến lược giao dịch vị thế cân bằng (square position) đã vận hành rất hiệu quả từ 2018. Mặc dù hoạt động này ước tính kém thuận lợi trong 2021 do lợi suất trái phiếu chính phủ đã ở mức thấp lịch sử, OCB vẫn thu vềmức lợi nhuận tương đối tốt.

CIR được quản lý tốt. OCB tiếp tục quản lý chặt chẽ chi phí hoạt động với OPEX Q2/2021 ở mức 611 tỷ đồng và CIR là 27,8%. Ngân hàng nằm trong số những ngân hàng có CIR thấp nhất nhờ đầu tư số hóa từ 2018. Năm nay, tổng CAPEX vào hoạt động đầu tư CNTT sẽ là 1 triệu USD với dự án nâng cấp T24 core banking ước tính chạy chính thức vào tháng 12/2021 cũng như số hóa toàn bộ 5 nhóm quy trình chính và hơn 600 nhóm quy trình phụ. Nếu diễn ra đúng kế hoạch, CIR có thể tiếp tục cải thiện trong tương lai gần.

Chất lượng tài sản ổn định. Nợ nhóm 2, nợ xấu và nợ tái cơ cấu trên tổng dư nợ cho vay của OCB là 3%, 1,53% và 1% tương ứng là 2,9 nghìn tỷ đồng, 1,5 nghìn tỷ đồng và 900 tỷ đồng tại thời điểm cuối Q2/2021, tương đối cao so với tổng dự phòng là 1 nghìn tỷ đồng (LLCR là 70%). Mặc dù các tỷ lệ này có xu hướng tích cực, chúng tôi ưa thích tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLCR) cao hơn. Chúng tôi lưu ý rằng Ngân hàng có dư nợ cho vay khá cao vào những ngành nhạy cảm như Xây dựng (10,5% tổng dư nợ cho vay tính đến cuối năm 2020), bất động sản (7,5%) và khách sạn (12,6%).

Ước tính và khuyến nghị

Chúng tôi duy trì ước tính lợi nhuận 2021 và 2022 ở mức 5,5 nghìn tỷ đồng (+25% YoY) và 6,6 nghìn tỷ đồng (+20% YoY). Chúng tôi đã thêm sự kiện phát hành riêng lẻ 70 triệu cổ phiếu mới sắp tới vào mô hình định giá. Giả định thương vụ này có định giá tương tự việc bán 15% cổ phần cho Aozora vào đầu 2020, BVPS 2021 và 2022 sau phát hành có thể là 16.732 đồng/cp và 20.389 đồng/cp. Áp dụng PB trung bình ngành cho các ngân hàng có quy mô tương tự (TPB, MSB, LPB) là 1,5x, chúng tôi đưa giá mục tiêu 1 năm cho OCB là 27.800 đồng/cp, tiềm năng tăng giá 13%. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với OCB.

Nguồn: SSI

×
tvi logo