HVN - Mục tiêu phát hành 8 nghìn tỷ đồng quyền mua trong 6 tháng đầu năm 2021

HVN - Mục tiêu phát hành 8 nghìn tỷ đồng quyền mua trong 6 tháng đầu năm 2021

Lượt xem: 279
  •  

• Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ bất thường của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (HVN) tại Hà Nội vào ngày 29/12/2020. Hãng hàng không đã công bố KQKD sơ bộ năm 2020 với khoản lỗ ròng hợp nhất là 14 nghìn tỷ đồng và khoản lỗ sau khi điều chỉnh là 12 nghìn tỷ đồng, so với lợi nhuận ròng là 2,54 nghìn tỷ đồng vào năm 2019.

• Các cổ đông của HVN đã ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch phát hành 8 nghìn tỷ đồng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và xin ý kiến cổ đông thông qua trong cuộc họp cổ đông gần nhất.

• HVN công bố thành viên HĐQT mới là ông Lê Trường Giang, thay thế ông Lương Trí Thành, cựu tổng giám đốc, sắp nghỉ hưu.

• Chính phủ đã phê duyệt NHNN hỗ trợ 4 nghìn tỷ đồng cho HVN vay với lãi suất ưu đãi. Đổi lại, Chính phủ sẽ có quyền mua thêm cổ phiếu tương đương giá trị khoản chi phí lãi vay tiết kiệm cho HVN. HVN đề xuất các cổ đông phi Chính phủ cũng sẽ được tham gia gói vay với các điều khoản tương tự.

• Chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm định giá hiện tại của chúng tôi đối với HVN do chúng tôi chưa ghi nhận khả năng pha loãng từ phương án cho vay được đề xuất này vào dự báo của chúng tôi.

Mức lỗ sơ bộ thấp hơn so với kế hoạch năm 2020 và dự báo của chúng tôi chủ yếu do điều chỉnh kế toán. HVN công bố doanh thu/lỗ ròng sơ bộ năm 2020 lần lượt là 42,5 nghìn tỷ đồng/11,6 nghìn tỷ đồng. Doanh thu/khoản lỗ này tương ứng với 131%/80% kế hoạch của HVN và 97%/77% dự báo của chúng tôi cho doanh thu và mức lỗ của HVN vào năm 2020. Theo HVN, khoản lỗ sơ bộ sẽ ở mức 14 nghìn tỷ đồng (nhìn chung là phù hợp với dự báo của chúng tôi) trước khi bao gồm các điều chỉnh phân bổ chi phí khấu hao và quỹ bảo trì thấp hơn, có thể được Chính phủ phê duyệt.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu được ĐHCĐ thông qua về nguyên tắc. Tuy nhiên, phê duyệt cuối cùng sẽ được thông qua trong cuộc họp ĐHCĐ sắp tới. ĐHCĐ bất thường của HVN đã thông qua tổng giá trị phát hành quyền mua cho tất cả cổ đông là 8 nghìn tỷ đồng, sẽ hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2021. Số tiền thu được từ phát hành quyền sẽ được sử dụng làm vốn lưu động, trả nợ ngắn hạn và dài hạn, đồng thời sẽ không được sử dụng cho vốn XDCB hoặc các hoạt động ngoài cốt lõi khác. SCIC sẽ thay mặt Chính phủ tham gia vào các đợt phát hành quyền mua này.

HVN kêu gọi cổ đông tham gia gói vay. Chính phủ đã phê duyệt gói vay hỗ trợ cho HVN, trong đó NHNN sẽ tái cấp vốn cho các ngân hàng với lãi suất 0% để cho HVN vay kỳ hạn 3 năm. Do đó, các ngân hàng có thể cho HVN vay với lãi suất ưu đãi. Đổi lại, Chính phủ sẽ nhận thêm cổ phiếu HVN mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu tương ứng với giá trị khoản lãi suất danh nghĩa tiết kiệm của công ty (dựa trên chênh lệch giữa lãi suất vay bằng đồng VND thấp nhất hiện tại của HVN và lãi suất cho vay hỗ trợ từ ngân hàng). Các cổ đông phi Chính phủ khác cũng có thể tham gia gói vay với các điều kiện tương tự.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo