GRV: Báo cáo đại hội cổ đông 2021

GRV: Báo cáo đại hội cổ đông 2021

Lượt xem: 240
  •  

Kế hoạch 5 năm tái khẳng định những chuyển dịch chiến lược sang lĩnh vực KCN

 Tập đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) tổ chức ĐHCĐ thường niên vào ngày 25/06/2021 tại TP. HCM.

 Cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của GVR với tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) là 26,9 nghìn tỷ đồng (+4% YoY) và LNST là 4,6 nghìn tỷ đồng (-10% YoY), tương ứng với 98% và 85% dự báo cả năm của chúng tôi.

 Chúng tôi cho rằng chênh lệch giữa dự báo LNST năm 2021 của chúng tôi và kế hoạch của GVR là do dự báo cao hơn của chúng tôi về thu nhập tài chính từ việc thoái vốn khi kế hoạch của ban lãnh đạo chỉ là 350 tỷ đồng (-82% YoY) so với dự báo hiện tại của chúng tôi là 1 nghìn tỷ đồng vào năm 2021.

 Cổ đông đã thông qua mức cổ tức tiền mặt cho năm 2021 là 600 đồng/CP (tương đương lợi suất cổ tức là 1,7%), không thay đổi so với mức cổ tức tiền mặt đã thông qua cho năm 2020. Kế hoạch cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 này cao hơn mức được đề xuất đầu năm 2021 của GVR và giả định hiện tại của chúng tôi là 400 đồng/cổ phiếu.

 Các cổ đông cũng đã thông qua việc phân bổ 16 tỷ đồng từ lợi nhuận năm 2020 cho quỹ khen thưởng và phúc lợi cho nhân viên và ban lãnh đạo, đây là một khoản không đáng kể so với lợi nhuận của GVR.

 GVR đã công bố báo cáo về kế hoạch kinh doanh 5 năm 2021-2025. Chúng tôi tin rằng kế hoạch này tái khẳng định những thay đổi chiến lược của GVR sang lĩnh vực KCN mang lại nhiều lợi nhuận hơn. GVR đặt kế hoạch cho tổng doanh số bán đất KCN là 2.686 ha trong giai đoạn 2021-2025, hoàn thành 128% dự báo của chúng tôi và tương đương với 176% tổng doanh số bán đất KCN giai đoạn 2016-2020.

 GVR đưa ra kế hoạch tổng thu nhập cho giai đoạn 2021-2025 là 166 nghìn tỷ đồng và LNTT là 33,8 nghìn tỷ đồng - tương đương 103% và 87% dự báo tương ứng của chúng tôi.

 Mặc dù kế hoạch LNTT 5 năm thấp hơn dự kiến, chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đối với dự báo của chúng tôi vì chúng tôi cho rằng kế hoạch dài hạn của GVR là thận trọng (chúng tôi cho rằng đó là thông lệ bình thường của các công ty quốc doanh).

 Ngoài ra, các cổ đông đã thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty cũng như các quy định về quản lý nội bộ của GVR nhằm tuân thủ Luật Doanh nghiệp hiện hành mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Ban lãnh đạo đã chia sẻ cơ cấu các mảng kinh doanh trong kế hoạch LNTT năm 2021. Các cổ đông đã thông qua kế hoạch LNTT năm 2021 của GVR là 5,7 nghìn tỷ đồng (-3,2% YoY), tương ứng 87% dự báo cả năm của chúng tôi. Ban lãnh đạo cũng chia sẻ cơ cấu đóng góp LNTT theo từng mảng kinh doanh cho kế hoạch năm 2021, bao gồm 2 nghìn tỷ đồng từ kinh doanh mủ cao su, khoảng 1,8 nghìn tỷ đồng từ thanh lý cây cao su quá tuổi khai thác, khoảng 700-800 tỷ đồng từ sản phẩm cao su công nghiệp và mảng chế biến gỗ, 500 tỷ đồng từ các giao dịch liên quan đến đất, 350 tỷ đồng từ lãi thoái vốn tài chính, và phần còn lại từ các nguồn khác.

Các kế hoạch thoái vốn lớn sẽ tiếp tục trong năm 2021. Chúng tôi cho rằng kế hoạch của ban lãnh đạo đối với lợi nhuận tài chính từ việc thoái vốn trong năm 2021 là cực kỳ thận trọng mặc dù GVR có tiềm năng tăng lợi nhuận cao từ lộ trình thoái vốn, bao gồm (1) khoản thoái vốn 2% cổ phần còn lại tại CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM : SIP), (2) Thoái vốn 20% cổ phần tại CTCP KCN Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC), (3) Thoái vốn khoảng 36% cổ phần tại CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (UPCoM: VRG), (4) thoái vốn toàn bộ khỏi 5 dự án thủy điện, và (5) một số khoản thoái vốn không đáng kể khác. Ban lãnh đạo cũng có kế hoạch thoái vốn tại các công ty con đang niêm yết – CTCP Cao su Phước Hòa (HSX: PHR) và CTCP Cao su Đồng Phú (HSX: DPR) - xuống 51% từ mức tương ứng hiện tại là 66,6% và 59,8%.

Kế hoạch 5 năm tái khẳng định sự chuyển dịch chiến lược sang phân khúc KCN có mức sinh lời cao hơn. Đối với giai đoạn 2021-2025, GVR đặt kế hoạch tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, thu nhập tài chính và thu nhập khác) là 166 nghìn tỷ đồng và LNTT là 33,8 nghìn tỷ đồng - tương đương 103% và 87% dự báo tương ứng của chúng tôi. Trong kế hoạch 5 năm 2021-2025, diện tích cho thuê đất KCN dự kiến sẽ đạt CAGR 5 năm là 17% trong khi mảng kinh doanh chủ yếu hiện tại của GVR (kinh doanh mủ cao su) chỉ đạt CAGR 5 năm là 3,6% (chi tiết liên quan Kế hoạch 5 năm của GVR có thể xem thêm trong Hình 1).

Các quy định mới nhằm cải thiện triển vọng cho mảng KCN tại Việt Nam, nhưng vẫn còn một số thách thức. Trả lời câu hỏi của cổ đông về tác động của các quy định mới về sử dụng đất và quản lý KCN, Ban lãnh đạo GVR cho biết đã có một số quy định mới tích cực nhằm cải thiện việc phát triển KCN và chuyển đổi đất thành KCN tại Việt Nam, bao gồm Nghị định 148/2020/NĐCP, có hiệu lực vào ngày 08/02/2021, (xem thêm chi tiết hơn trong Báo cáo ĐHCĐ bất thường - Các thay đổi tích cực cho cổ đông ngoài Nhà nước của GVR của chúng tôi, ngày 02/02/2021) và dự thảo nghị định được đề xuất thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP (xem thêm chi tiết trong báo cáo Ngành bất động sản KCN tại Việt Nam - Các quy định mới nhằm cải thiện tính nhất quán trong quy định và thu hút vốn FDI ngày 21/06/2021 của chúng tôi). Tuy nhiên, ban lãnh đạo cũng chia sẻ rằng những thách thức vẫn còn để đẩy nhanh sự phát triển KCN của GVR, chẳng hạn như quan điểm khác nhau của chính quyền cấp tỉnh về các quy định mới.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo