GAS: Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2020

GAS: Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2020

Lượt xem: 260
  •  

GAS đã công bố kết quả kinh doanh sợ bộ năm 2020, với doanh thu đạt 66,2 nghìn tỷ đồng (-12% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 7,9 nghìn tỷ đồng (-35% so với cùng kỳ). Nhìn chung, kết quả này sát với ước tính gần đây của công ty (tham khảo tại đây), mặc dù thấp hơn một chút so với ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2020 của chúng tôi là 8 nghìn tỷ đồng. Điều đáng chú ý, kết quả kinh doanh chính thức của GAS thường cao hơn so với kết quả sơ bộ mà công ty công bố.

Giá dầu giảm (theo công ty, giá FO giảm 37% so với cùng kỳ và giá LPG giảm 10% so với cùng kỳ) là nguyên nhân chính khiến cả doanh thu và lợi nhuận giảm trong năm 2020. Trong năm 2020, tổng sản lượng khí khô đạt 8,9 tỷ m3, giảm 11% so với cùng kỳ. Sản lượng khí ở bể Nam Côn Sơn giảm 18% so với cùng kỳ, chủ yếu do sự cố xảy ra ở Block 11.2 vào tháng 3-tháng 8/2020, và sản lượng ở Block 6.1 giảm. Trong khi đó, việc huy động điện từ khí đốt thấp hơn do thủy điện được ưu tiên huy động vào các quý cuối năm. Trong cả năm, sản lượng khí khô bán cho các nhà máy điện đạt 6,8 tỷ m3, giảm 14,8% so với cùng kỳ. Ngược lại, sản lượng LPG tăng 8,5% so với cùng kỳ đạt 1,9 triệu tấn trong năm 2020.

Dòng khí đầu tiên được khai thác từ mỏ Sao Vàng vào tháng 11/2020. Sản lượng bổ sung từ mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt giúp bù đắp sản lượng giảm tại các bể cũ ở Nam Côn Sơn. Dự án LNG Thị Vải giữ đúng tiến độ và GAS dự kiến dự án có thể hoàn thành vào Q2/2022.

Hiện tại chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu GAS. Trong năm 2021, chúng tôi ước tính tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của GAS lần lượt đạt 15,7% và 13% - với giả định giá dầu Brent là 47 USD/thùng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể nâng giả định kịch bản cơ sở cho giá dầu do sự phục hồi của giá dầu trong thời gian gần đây. Chúng tôi đang xem xét lại ước tính và giá mục tiêu.

Nguồn: SSI

×
tvi logo