Cập nhật Ngành Ngân hàng

Cập nhật Ngành Ngân hàng

Lượt xem: 289
  •  

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 03/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020. Thông tư 03 có hiệu lực từ ngày 17/5/2021 quy định về việc tổ chức tín dụng cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, và giữ nguyên nhóm nợ để tiếp tục hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Nhìn chung, Thông tư 03 mở rộng phạm vi các khoản vay tái cơ cấu trong khi hạn chế thời hạn tái cơ cấu so với Thông tư 01/2020. Chi tiết như sau:

1. Về nợ tái cơ cấu và miễn, giảm lãi và phí

Chúng tôi đã tóm tắt một số sửa đổi chính như sau:

2. Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng

Thông tư 03 cũng quy định việc trích lập dự phòng của ngân hàng liên quan đến khoản vay được giữ nguyên nhóm nợ (bao gồm các khoản vay tái cơ cấu và khoản vay được miễn, giảm lãi suất). Cụ thể, các ngân hàng phải tính toán mức trích lập dự phòng cụ thể trong trường hợp các khoản vay này không được giữ nguyên nhóm nợ (X) so với mức trích lập dự phòng theo quy định hiện hành (Y).

Trích lập dự phòng bổ sung đối với khoản chênh lệch (lớn hơn 0) giữa (X) và (Y). Các ngân hàng được yêu cầu bổ sung dần dự phòng tối thiểu 30% tổng chênh lệch cho năm 2021, 60% cho năm 2022 và 100% cho năm 2023.

Tác động đến hệ thống ngân hàng

Thông tư này hạn chế thời hạn tái cơ cấu so với Thông tư 01, các hoạt động tái cơ cấu chỉ thực hiện đến ngày 31/12/2021 thay vì thời hạn mở là ba tháng sau ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19. Mặc dù vậy, Thông tư cũng cho phép các ngân hàng phân bổ chi phí trích lập dự phòng trong vòng ba năm, thay vì trích lập luôn sau khi tái cơ cấu. Dựa trên dư nợ tái cơ cấu tại ngày 25/12/2020 là 355 nghìn tỷ đồng (tương đương 3,7% tổng dư nợ), Thông tư này cho phép các ngân hàng giãn áp lực dự phòng và tỷ lệ nợ xấu cho cả giai đoạn 2021-2024. Chi tiết tác động của Thông tư này đối với hệ thống ngân hàng nói chung cũng như từng ngân hàng nói riêng, chúng tôi sẽ cung cấp phân tích chi tiết trong các báo cáo sắp tới.

Nguồn: SSI

×
tvi logo