Cập nhật Ngành Bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2021

Cập nhật Ngành Bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2021

Lượt xem: 258
  •  

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

Doanh thu phí bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng

• Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 6M2021 đạt 66,818 tỷ VND (+19.4% yoy)

• Bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng trên 10% trong 6M2021, với tổng doanh thu phí đạt 29,981 tỷ VND.

Cuộc chiến giành thị phần đang rất gay gắt giữa các công ty bảo hiểm, cả bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Bancassurance ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm

• Bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm sức khỏe vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu của bảo hiểm phi nhân thọ

• Doanh thu phí từ sản phẩm bảo hiểm sức khỏe có xu hướng tăng mạnh qua các năm

• Tỷ lệ bồi thường có xu hướng giảm thời gian gần đây.

• Các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe có tỷ lệ bồi thường thấp hơn đáng kể so với các sản phẩm bảo hiểm xe.

Nguồn: BSC 

×
tvi logo