BVH - Chi phí dự phòng toán học có dư địa để giảm theo thông tư 89

BVH - Chi phí dự phòng toán học có dư địa để giảm theo thông tư 89

Lượt xem: 1028
  •  

• Ngày 11/11/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 89/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/12/2020 sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2017/TT-BTC, Thông tư 105/2016/TT- BTC, Thông tư 195/2014/TT-BTC, Thông tư 115/2014/TT-BTC và bãi bỏ Thông tư 116/2014/TT-BTC cũng như Thông tư 43/2016/TT-BTC.

• Thay đổi quan trọng nhất trong TT89 đó là TT này sửa đổi TT50/2017 về phương pháp tính toán dự phòng toán học cho bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm trọn đời và bảo hiểm hỗn hợp có thời hạn trên 5 năm. Trước đây, dự phòng toán học cho các hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm trọn đời và bảo hiểm hỗn hợp có thời hạn trên 5 năm được tính toán dựa trên phương pháp phí bảo hiểm thuần được điều chỉnh bởi hệ số Zillmer 3% số tiền bảo hiểm, trong đó phí bảo hiểm thuần điều chỉnh không được cao hơn 90% phí bảo hiểm thực tế thu được. Tuy nhiên, TT89 đã nâng trần cho phí bảo hiểm thuần điều chỉnh lên 100% phí bảo hiểm thực tế thu được. Chúng tôi kỳ vọng TT89 sẽ tác động đến kết quả kinh doanh của các công ty bảo hiểm nhân thọ từ năm 2021 trở đi.

• TT89 cũng sửa đổi, bổ sung khung pháp lý cho các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm phụ trợ trong việc ghi nhận doanh thu và trách nhiệm chuẩn bị cũng như gửi các tuyên bố/báo cáo cho Bộ Tài chính; đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định về thời hạn cho các công ty bảo hiểm báo cáo Bộ Tài chính về (1) hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và (2) tình hình hỗ trợ phí bảo hiểm nghề cá và tình hình triển khai bảo hiểm tai nạn thuyền viên cũng như bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị và ngư lưới.

• Để hình dung rõ hơn tác động có thể xảy ra của việc tăng giới hạn phí bảo hiểm thuần điều chỉnh đối với chi phí dự phòng toán học của các công ty bảo hiểm nhân thọ, chúng tôi trình bày dưới đây công thức tính chi phí dự phòng theo phương pháp phí bảo hiểm thuần điều chỉnh với hệ số Zillmer là 3% theo quy định tại Thông tư 157/2007/TT-BTC:

Dự phòng toán học = Giá trị hiện tại của tổng số tiền được bảo hiểm sẽ thanh toán trong tương lai - giá trị hiện tại của tổng phí bảo hiểm thuần điều chỉnh sử dụng hệ số Zillmer 3% số tiền bảo hiểm

• Như vậy, phép tính trên cho thấy rằng nếu giới hạn cho phí bảo hiểm thuần điều chỉnh tăng, số trừ của phép tính trên có khả năng tăng lên và do đó, chi phí dự phòng toán học của các công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ giảm xuống, cho phép các công ty bảo hiểm nhân thọ ghi nhận lợi nhuận cao hơn trong năm 2021.

• Đây là thông tin tích cực đối với BVH - công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mặc dù chúng tôi không thể nói chính xác mức độ giảm dự phòng toán học là bao nhiêu, nhưng chúng tôi trình bày dưới đây phân tích độ nhạy về tác động của các mức giảm chi phí dự phòng toán khác nhau lên lợi nhuận ròng của BVH, với các yếu tố khác không đổi.

• Chúng tôi lưu ý rằng việc giảm chi phí dự phòng toán học cũng có thể dẫn đến biên khả năng thanh toán cao hơn, do đó tạo thêm dư địa cho công ty để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu . Chúng tôi đã không phản ánh điều này trong phân tích độ nhạy ở trên.

• Rủi ro điều chỉnh giảm cho quan điểm tích cực của chúng tôi về BVH vẫn là khả năng lợi suất trái phiếu Chính phủ thấp hơn dự báo. Trong báo cáo cập nhật ngày 24/11/2020, chúng tôi nêu quan điểm rằng lợi suất trái phiếu có thể phục hồi vào năm 2021 với mục tiêu tăng trưởng GDP của Quốc hội cho năm 2021 là 6%, làm cơ sở cho dự báo của chúng tôi về tỷ lệ chi phí dự phòng toán học trên doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ròng giảm 2,3 điểm phần trăm YoY. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ giảm trong thời gian dài hơn có thể tác động tiêu cực đến dự báo lợi nhuận và định giá của chúng tôi.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo