BVH: Tăng trưởng lợi nhuận Q3/2020 mạnh mẽ

BVH: Tăng trưởng lợi nhuận Q3/2020 mạnh mẽ

Lượt xem: 233
  •  

• Tăng trưởng lợi nhuận Q3/2020 tích cực. Quý 3 mang lại nhiều tin tích cực cho BVH. Khoản dự phòng tổn thất đầu tư trích lập trước đó đã được hoàn nhập do diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán Việt Nam. BVH cũng được hưởng lợi từ chi phí repo trái phiếu chính phủ thấp hơn (-32,4% so với cùng kỳ). Cả hai yếu tố trên giúp lợi nhuận tài chính tăng trưởng mạnh +31,5% so với cùng kỳ trong Q3/2020 và do đó giúp BVH ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) tích cực +27,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, BVH đạt 1,1 nghìn tỷ đồng NPATMI (+3,3% so với cùng kỳ), hoàn thành 92% kế hoạch năm.

• Duy trì ước tính. Chúng tôi duy trì ước tính NPATMI của BVH lần lượt đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (- 0,9% so với cùng kỳ) và 1,3 nghìn tỷ đồng (+11,8% so với cùng kỳ) cho năm 2020 và 2021, do tác động của hai yếu tố trái ngược trong Q4/2020 như sau:

✓ Yếu tô giảm: Lãi suất trái phiếu chỉnh phủ kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 30 năm giảm khoảng 24-49 bps từ cuối tháng 9 đến nay. Điều này sẽ gây thêm áp lực lên dự phòng toán học trong Q4/2020.

✓ Yếu tố tăng: Chúng tôi kỳ vọng cơ quan quản lý có thể sẽ xem xét thay đổi lãi suất kỹ thuật tối đa trong tương lai gần do lãi suất kỹ thuật tối đa hiện tại ở mức tương đối thận trọng đối với các công ty bảo hiểm ở Việt Nam là 80% mức bình quân 24 tháng của trái phiếu chính phủ kỳ hạn trên 10 năm. Trong khi đó, thông thường ở các quốc gia khác là 100% lãi suất trái phiếu chính phủ.

Nếu cả hai yếu tố trên xảy ra, chúng tôi không nhận thấy bất kỳ rủi ro nào đáng kể đến ước tính hiện tại của chúng tôi về dự phòng toán học, cũng như lợi nhuận sau thuế.

• Khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG, với giá mục tiêu là 62.700 đồng/cp. Giá cổ phiếu BVH đã tăng 18% kể từ báo cáo ngày 10/9/2020, cổ phiếu dường như đã đạt được giá trị hợp lý. Do đó, chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu BVH từ Khả quan xuống Phù hợp thị trường mặc dù giá mục tiêu tăng 4,5% lên 62.700 đồng/cp khi chúng tôi áp dụng năm 2021 làm cơ sở định giá.

Diễn biến chính của BVH

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ phục hồi như ước tính. Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, +11,6% so với cùng kỳ (so với mức +6,4% so với cùng kỳ trong Q2/2020). Điều đáng chú ý là tổng doanh thu phí của hai sản phẩm chính của công ty (bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm hỗn hợp) có mức tăng trưởng tích cực là +21,5% so với cùng kỳ so với mức +27,7% so với cùng kỳ của các sản phẩm tương đương của toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Tuy nhiên, chi phí dự phòng toán học tiếp tục ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán, với mức tăng 29% so với cùng kỳ trong Q3/2020.

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ giảm 12% so với cùng kỳ. Điều này có thể là do BVGI chủ động kiểm soát rủi ro như đã đề cập trong các báo cáo trước đây. Ngoài ra, việc phát hành chậm bảo hiểm học sinh và sinh viên cũng là một yếu tố, do các trường học lùi lịch khai giảng năm học mới do dịch Covid-19. Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người giảm 9,2% so với cùng kỳ trong Q3/2020 (so với +4,5% so với cùng kỳ trong Q2/2020 và +9,7% so với cùng kỳ trong Q1/2020) do chênh lệch về thời gian hạch toán.

Tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ kết hợp cho thấy sự cải thiện trong 9 tháng đầu năm 2020 lần lượt đạt 53% và 104% (so với 66% và 105% so với cùng kỳ trong 9T2019). Trong các quý sắp tới, chúng tôi tin rằng BVGI sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược hướng đến hiệu quả và giảm dần tỷ lệ kết hợp xuống 100%. Việc đánh đổi tăng trưởng giữa doanh thu và khả năng sinh lời sẽ cần thêm thời gian để đạt được kết quả.

Nhiều yếu tố hỗ trợ ROI. Mặc dù lợi suất bình quân của các khoản tiền gửi ngân hàng của BVH giảm 41 bps so với cùng kỳ, phù hợp với xu hướng giảm chung của lãi suất tiền gửi trong 9T2020, ROI tổng thể tăng 54 bps so với cùng kỳ lên 6,3% trong Q3/2020. Điều này phần lớn là do:

(1) Hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư 110 tỷ đồng trong Q3/2020. Công ty đã hoàn nhập dự phòng cho MBB (20 tỷ đồng), POW (14 tỷ đồng), VSC (11 tỷ đồng), VNR (8,4 tỷ đồng) và VGC (7,3 tỷ đồng).

(2) Chi phí giao dịch repo trái phiếu thấp hơn. Lãi suất repo giảm 80 bps đến 250 bps so với cùng kỳ. Do đó, chi phí lãi đối với giao dịch repo trái phiếu giảm 32,4% so với cùng kỳ. Chi phí lãi của các hợp đồng repo trái phiếu thường chiếm khoảng 41%-45% tổng chi phí tài chính của BVH.

(3) Gia tăng tỷ trọng vào trái phiếu doanh nghiệp. Chúng tôi nhận thấy danh mục trái phiếu doanh nghiệp tăng 49% so với quý trước lên 6,2 nghìn tỷ đồng (chiếm 5% tổng danh mục đầu tư), trong khi trái phiếu chính phủ về cơ bản không đổi ở mức 26,9 nghìn tỷ đồng. Điều này sẽ giúp lợi suất bình quân của danh mục trái phiếu cải thiện nhẹ trong ngắn hạn.

Ước tính lợi nhuận

Chúng tôi ước tính doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tiếp tục phục hồi trong Q4/2020, giúp tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc (GWP) năm 2020 tăng 6,9% so với cùng kỳ (so với +4,3% so với cùng kỳ trong 9T2020). Về lợi nhuận ròng, mặc dù BVH đã hoàn thành 92% ước tính của SSI Research cho cả năm 2020, chúng tôi vẫn giữ nguyên ước tính lợi nhuận hiện tại vì có hai yếu tố trái ngược trong Q4/2020 như sau:

✓ Yếu tô giảm: Lãi suất trái phiếu chỉnh phủ kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 30 năm giảm khoảng 24-49 bps từ cuối tháng 9 đến nay. Điều này sẽ gây thêm áp lực lên dự phòng toán học trong Q4/2020.

✓ Yếu tố tăng: Chúng tôi kỳ vọng cơ quan quản lý có thể sẽ xem xét thay đổi lãi suất kỹ thuật tối đa trong tương lai gần do lãi suất kỹ thuật tối đa hiện tại ở mức tương đối thận trọng đối với các công ty bảo hiểm ở Việt Nam là 80% mức bình quân 24 tháng của trái phiếu chính phủ kỳ hạn trên 10 năm. Trong khi đó, thông thường ở các quốc gia khác là 100% lãi suất trái phiếu chính phủ.

Nếu cả hai yếu tố trên xảy ra, chúng tôi không nhận thấy bất kỳ rủi ro nào đáng kể đến ước tính hiện tại của chúng tôi về dự phòng toán học, cũng như lợi nhuận sau thuế. Theo đó, chúng tôi ước tính NPATMI năm 2020 đạt 1.177 tỷ đồng (-0,9% so với cùng kỳ).

Trong năm 2021, chúng tôi ước tính tăng trưởng doanh thu khai thác mới phục hồi, giúp GWP tăng 10,1% so với cùng kỳ. Tăng trưởng ước tính được hỗ trợ nhờ phía cầu và triển khai sản phẩm mới (bảo hiểm liên kết đơn vị). Bảo hiểm liên kết đơn vị nhận được sự quan tâm đáng kể trong thời gian gần đây, đặc biệt khi lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm. BVH đặt kế hoạch triển khai sản phẩm này trong năm 2021, điều này sẽ phần nào giúp tăng trưởng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận tổng thể. Theo quy định hiện hành, dự phòng toán học của sản phẩm liên kết đơn vị thấp hơn các sản phẩm truyền thống. Do đó, NPATMI ước tính tăng 12% lên 1,3 nghìn tỷ đồng.

Hiện tại, chúng tôi duy trì các giả định về lãi suất huy động bình quân (5,2%), lợi suất trái phiếu bình quân (6,1%) và lãi suất kỹ thuật (2,9%).


Quan điểm đầu tư

Giá cổ phiếu BVH đã tăng 18% kể từ báo cáo ngày 10/9/2020, cổ phiếu dường như đã đạt được giá trị hợp lý. Do đó, chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu BVH từ Khả quan xuống Phù hợp thị trường mặc dù giá mục tiêu tăng 4,5% lên 62.700 đồng/cp khi chúng tôi áp dụng ước năm 2021 làm cơ sở định giá.

Nguồn: SSI

×
tvi logo