BVH: Môi trường lãi suất thấp đã phản ánh nhiều vào giá

BVH: Môi trường lãi suất thấp đã phản ánh nhiều vào giá

Lượt xem: 277
  •  

Điểm nhấn: Gần đây BVH công bố báo cáo tài chính Q4/2019 với lợi nhuận trước thuế đạt 128 tỷ đồng. Lũy kế năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 1.392 tỷ đồng, tương đương với năm 2018 mặc dù lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 23% YoY.

Trong năm 2020, chúng tôi ước tính BVH ghi nhận 1.255 tỷ đồng lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ (+15,3% YoY), với giả định rằng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tăng lần lượt là 17% YoY và 11% YoY. Chúng tôi cũng giả định lãi suất kỹ thuật để trích lập dự phòng nghiệp vụ giảm thêm 5 bps. Lãi suất này thấp hơn 18% so với giả định trước đây của chúng tôi, với tổng thay đổi về lãi suất kỹ thuật trong năm 2019 và 2020 là giảm 13 bps. Lãi suất kỹ thuật mà chúng tôi sử dụng trong năm 2019 là 3,37% (so với tỷ lệ 3,45% như trước đây) và trong năm 2020 là 3,32% (so với tỷ lệ 3,45% như trước đây).

Đối với dịch bệnh Covid-19, chúng tôi cho rằng tình hình này có tác động ròng tích cực đến BVH trong dài hạn.

Quan điểm: Giá cổ phiếu của các công ty bảo hiểm nhân thọ ở Châu Á Thái Bình Dương đã giảm 20% từ tháng 1/2019 tới nay trong môi trường lãi suất thấp. Đối với BVH, mức giảm là 34,3%. Vì chúng tôi ước tính lãi suất sẽ vẫn ở mức thấp trong năm 2020, chúng tôi điều chỉnh P/B mục tiêu xuống còn 2,5 lần và đưa ra giá mục tiêu cho cổ phiếu BVH là 65.900 đồng/cp, tương đương khuyến nghị KHẢ QUAN. Hệ số P/B mục tiêu mới thấp hơn hệ số P/B mục tiêu trước đây là 3,3 lần (mức P/B bình quân 5 năm) cũng như mức P/B bình quân 10 năm của BVH là 2,81 lần, do chúng tôi đã áp dụng chiết khấu cho tình hình phức tạp hiện tại về chênh lệch kỳ hạn của công ty.

Trong trường hợp xấu nhất trong giả định của chúng tôi khi lãi suất kỹ thuật bị điều chỉnh giảm 65 bps, rủi ro giảm giá với cổ phiếu BVH từ mức giá hiện tại cũng không quá nhiều. Trong khi đó, chúng tôi nhận thấy nhiều tiềm năng tăng giá hơn cho BVH, đặc biệt là khi doanh thu khai thác mới có thể vượt giả định hiện tại của chúng tôi ở mức +10% YoY.

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị: Môi trường lãi suất giảm sẽ làm phức tạp thêm chênh lệch kỳ hạn tài sản có – nợ phải trả, cũng như làm giảm hiệu quả của hoạt động đầu tư.

Bảng: Tóm tắt các chỉ tiêu tài chính (tỷ đồng)

 

4Q 18

4Q 19

%YoY

2018

2019

%YoY

Doanh thu phí bảo hiểm gốc

8.587

9.761

14%

31.360

35.753

14%

Bảo hiểm nhân thọ

6.009

7.255

21%

21.507

25.452

18%

Bảo hiểm phi nhân thọ

2.577

2.507

-3%

9.853

10.301

5%

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm

8.087

9.321

15%

29.066

33.306

15%

Dự phòng nghiệp vụ

-2.755

-4.741

72%

-16.318

-16.091

-1%

Chi bồi thường bảo hiểm gốc và chi trả đáo hạn

-2.612

-3.318

27%

-9.786

-11.834

21%

Tỷ lệ bồi thường

49%

53%

 

58%

57%

 

Tỷ lệ bồi thường (bao gồm dự phòng bồi thường)

63%

56%

 

63%

60%

 

Chi khác

-2.912

-1.765

-39%

-5.599

-6.228

11%

Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm

-193

-503

-161%

-2.637

-848

68%

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp

-672

-715

6%

-2.915

-2.967

2%

Lợi nhuận ròng hoạt động kinh doanh bảo hiểm

-1.046

-1.218

16%

-5.552

-3.814

31%

Lợi nhuận hoạt động tài chính

1.265

1.494

18%

7.340

5.672

-23%

Lợi nhuận trước thuế

240

128

-47%

1.396

1.392

0%

ROE

5,00%

2,00%

 

7,60%

6,40%

 

Nguồn: BVH, SSI research

(Nguồn: SSI)

 

×
tvi logo