ACV: Báo cáo KQKD: Thu nhập tài chính hỗ trợ lợi nhuận năm 2021 của ACV

ACV: Báo cáo KQKD: Thu nhập tài chính hỗ trợ lợi nhuận năm 2021 của ACV

Lượt xem: 98
  •  

• Tổng CT Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) công bố KQKD quý 4/2021 với doanh thu đạt 960 tỷ đồng (-43% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 330 tỷ đồng (+19% YoY).

• Chênh lệch giữa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đến từ thu nhập tài chính tăng 74% YoY trong quý 4/2021 nhờ lãi từ đánh giá tỷ giá đạt 524 tỷ đồng, chiếm 55% tổng thu nhập tài chính trong quý.

• Chúng tôi lưu ý rằng so sánh doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS trong quý 4/2021 và cả năm 2021 bị ảnh hưởng do đóng góp từ tài sản hàng không do Nhà nước đầu tư, bắt đầu đóng góp từ năm 2021.

• Loại trừ đóng góp từ các tài sản hàng không do Nhà nước đầu tư (như đường băng), doanh thu của ACV giảm 59% YoY còn 687 tỷ đồng trong quý 4/2021 trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 28% YoY còn 200 tỷ đồng.

• Trong năm 2021, doanh thu của ACV giảm 39% YoY còn 4,8 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 50% YoY còn 830 tỷ đồng. Nếu không bao gồm đóng góp từ tài sản hàng không do Nhà nước đầu tư, doanh thu của ACV giảm 53% YoY còn 3,6 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 70% YoY còn 499 tỷ đồng trong năm 2021.

• Chúng tôi cho rằng lợi nhuận của ACV thấp trong năm 2021 chủ yếu do (1) cơ sở so sánh khá cao của quý 1/2020 khi Việt Nam chưa thực hiện các hạn chế đối với hàng khách hàng không quốc tế và (2) tác động tiêu cực nghiêm trọng từ dịch COVID-19 đối với thị trường hàng không trong nước của Việt Nam vào quý 3/2021.

• Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 của ACV (không bao gồm đóng góp từ tài sản do Nhà nước đầu tư) hoàn thành lần lượt 72% và 86% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng các chuyến bay quốc tế vẫn còn hạn chế dù Việt Nam đã triển khai chương trình thí điểm vào tháng 11/2021 để đón khách quốc tế. Do đó, chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo của chúng tôi cho ACV – dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Thu nhập tài chính là yếu tỗ hỗ trợ chính cho lợi nhuận của ACV. Trong năm 2021, ACV ghi nhận thu nhập tài chính đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (+46% YoY), bao gồm thu nhập từ lãi đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (-19% YoY) và các khoản lãi từ đánh giá lại tỷ giá trị giá 1,4 nghìn tỷ đồng (so với mức 8,6 tỷ đồng vào năm 2020). Các khoản lãi từ đánh giá lại đến từ việc tỷ giá JPY/VND giảm khi ACV có số dư nợ dài hạn trị giá 69 tỷ JYP tính đến cuối năm 2021.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh trong năm 2021 do phải trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi. Trong năm 2021, chi phí hành chính và quản lý (G&A) của ACV đã tăng 98% YoY lên 1,3 nghìn tỷ đồng, bao gồm 545 tỷ đồng chi phí dự phòng. Nếu không bao gồm các khoản chi phí này, chi phí G&A của ACV đã tăng 16% YoY trong năm 2021. Số dư khoản phải thu khó đòi của công ty đã tăng từ 125 tỷ đồng vào cuối năm 2020 lên 2,1 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2021. Các khoản phải thu khó đòi mới này đến từ các hãng hàng không Việt Nam, bao gồm Pacific Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways và Vietnam Airlines. Trên bảng cân đối kế toán tính đến cuối năm 2021, ACV ghi nhận số dư dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi đạt 604 tỷ đồng, chiếm 29% tổng số dư khoản phải thu khó đòi của công ty.

Nguồn: VCSC

 

×
tvi logo