ACB: Hoạt động kinh doanh vững vàng trong năm 2020

ACB: Hoạt động kinh doanh vững vàng trong năm 2020

Lượt xem: 293
  •  

ACB ghi nhận kết quả kinh doanh khá tốt trong Q1/2020 với tổng lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 4.368 tỷ đồng (+25,4% YoY) và 1.925 tỷ đồng (+12,8% YoY). Tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận trước thuế thấp hơn tổng thu nhập hoạt động là do mức tăng 31,2% YoY trong chi phí hoạt động, chủ yếu do chi phí nhân viên tăng 88% YoY. Điều này là do ngân hàng đã ghi nhận một phần chi phí lương kinh doanh cho 3 quý cuối năm luôn trong Q1/2020. Chi phí dự phòng thấp hơn so với ước tính của chúng tôi là 93 tỷ đồng (so với ước tính của chúng tôi là 300 tỷ đồng). Do đó, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu giảm xuống mức 148,3%.

Nếu chúng tôi không tính đến chi phí nhân viên từ tháng 4 đến tháng 12 cũng như khoản lãi ghi nhận từ bán trái phiếu Chính phủ, lợi nhuận trước thuế trong Q1/2020 tăng trưởng khoảng 26% YoY.

Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ quá hạn được kiểm soát tốt ở mức 0,66% và 0,97%. Một điểm đáng chú ý là ACB vẫn có thể mở rộng hệ số NIM, trong khi hầu hết các ngân hàng mà chúng tôi nghiên cứu có NIM giảm.

Trong năm 2020, chúng tôi ước tính ACB sẽ ghi nhận 7.921 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+5,4% YoY), với những thay đổi chính trong giả định là tăng trưởng tín dụng giảm (10%), hệ số NIM giảm 18 bps, thu từ hoạt động dịch vụ không có tăng trưởng, thu nhập từ nợ xấu đã xóa thấp, và chi phí dự phòng tăng vọt (+231% YoY). Ước tính này không tính đến khoản phí liên quan đến một hợp đồng độc quyền về bancassurance có thể được hoàn tất và ghi nhận trong nửa cuối năm 2020.

Theo kịch bản cơ sở, trong năm 2021, chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế của ACB có thể phục hồi mạnh lên 19,5% YoY.

Quan điểm đầu tư. Giá mục tiêu đối với cổ phiếu ACB là 25.300 đồng/cp. Với triển vọng tăng giá là 19% so với giá hiện tại, khuyến nghị của chúng tôi đối với cổ phiếu là KHẢ QUAN. Hiện tại ACB là cổ phiếu khuyến nghị hàng đầu của chúng tôi trong ngành ngân hàng nhờ hoạt động cho vay thận trọng của ngân hàng, với cơ sở khách hàng mạnh và có chất lượng cao. Những điểm này sẽ giúp hoạt động của ACB trở nên vững vàng hơn trong thời kỳ suy thoái kinh tế so với các ngân hàng khác.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo