Hiệu quả tư vấn VIP


HIỆU QUẢ TƯ VẤN VIP

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu HND - ngày 24/4/2020

27/04/2020

HND - Mô hình cốc tay cầm - Stock pick ngày 22-24/4/2020


HIỆU QUẢ TƯ VẤN VIP

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu PHR - ngày 24/7/2019

09/12/2019

PHR – Mô hình Cốc tay cầm – Stock Pick 08/7/2019


HIỆU QUẢ TƯ VẤN VIP

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu NTL - 9/7/2019

09/12/2019

NTL – Mô hình 3C & Cốc tay cầm – Stock Pick 24/6/2019


HIỆU QUẢ TƯ VẤN VIP

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu HNG - ngày 9.7.2019

09/12/2019

HNG – Mô hình Nền phẳng – Stock Pick 1/7/2019


HIỆU QUẢ TƯ VẤN VIP

Hiệu quả đầu tư tháng 07 vượt trội toàn diện

03/12/2019

VƯỢT TRỘI TOÀN DIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG


HIỆU QUẢ TƯ VẤN VIP

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu MWG - 9/9/2019

03/12/2019

MWG – Mô hình Nền phẳng – Stock Pick ngày 3/9 & 9/9/2019


HIỆU QUẢ TƯ VẤN VIP

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu BID - Stock pick 19/8/2019

03/12/2019

BID – Mô hình Cốc tay cầm – Stock Pick ngày 19/8/2019


HIỆU QUẢ TƯ VẤN VIP

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu FPT - 9/9/2019

03/12/2019

FPT – Mô hình Nền phẳng – Stock Pick ngày 3/9 & 9/9/2019


HIỆU QUẢ TƯ VẤN VIP

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu VCB - 13/9/2019

03/12/2019

VCB – Mô hình Nền phẳng – Stock Pick ngày 12 & 13/9/2019


HIỆU QUẢ TƯ VẤN VIP

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu REE - Stock pick 3/9/2019

03/12/2019

REE – Mô hình Cốc tay cầm – Stock Pick ngày 3/9/2019


HIỆU QUẢ TƯ VẤN VIP

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu MBB - 9/9/2019

03/12/2019

MBB – Mô hình VCP – Stock Pick ngày 3 & 9/9/2019HIỆU QUẢ TƯ VẤN VIP

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu CTR - 30/9/2019

03/12/2019

CTR – Mô hình 3C – Stock Pick ngày 30/9/2019


×
tvi logo