Câu hỏi thường gặp về Hợp đồng tương lai

1. So sánh hợp đồng tương lai với chứng khoán cơ sở 
 2.Ký quỹ đối với giao dịch CKPS khác như thế nào so với ký quỹ tại thị trường cơ sở?
 3. Thế nào là "bán khống" hợp đồng tương lai?

 4. Thế nào là giao dịch T+0?
 5. Thế nào là thanh toán hằng ngày?
 6. Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ và tỷ lệ ký quỹ ban đầu khác nhau như thế nào?
 7. Thế nào là hiệu ứng đòn bẩy?
 8. Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) thực hiện quản lý tài sản kỹ quỹ như thế nào?
 

[Quay lại]Các tin liên quan

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - Cơ hội nào cho nhà đầu tư?

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI (Kỳ 1)